พิษณุโลก | Phitsanulok

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


2. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

5. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

6. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

8. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

9. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก


11. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

12. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก