พิษณุโลก | Phitsanulok

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

18. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก


20. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

22. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก


24. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

25. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก