พิษณุโลก | Phitsanulok

รายงานศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์โควิด-19 : 055-241555-9

 

สถานการณ์ประเทศไทย

*สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 | 09:00 น.

  ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม  3018  ราย
ผู้ป่วยยืนยัน
รายใหม่
1 ราย
ผู้ป่วยยืนยัน
เสียชีวิต
56 ราย
ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
สะสม
114405 ราย
ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
รายใหม่
3117 ราย

 

สถานการณ์จังหวัดพิษณุโลก

  ผู้ป่วยยืนยัน สะสม 6 ราย
ผู้ป่วยยืนยัน
รักษาอยู่
0 ราย
ผู้ป่วยยืนยัน
รักษาหาย
6 ราย
ผู้ป่วยยืนยัน
เสียชีวิต
0 ราย
ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
สะสม
276 ราย
ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
พบเชื้อ
6 ราย
ผู้ป่วยเฝ้าระวัง
รอผล
8 ราย

 

รายงานผลการบันทึกข้อมูลจำนวนประชากรที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วย

*สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 | 09:00 น.

  ผู้สัมผัส
สะสม  645  ราย
ติดตามครบ 14 วัน
สะสม
645 ราย
พ้นระยะเฝ้าระวัง
สะสม
645 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
สะสม
46 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ
รายใหม่
599 ราย

 

บัญชีค้นหา เฝ้าระวังและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019

กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ.

ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2563

รวมทั้งสิ้น
9716
 
ชาย
4901
 
หญิง
4815
การแสดงอาการ
มีอาการ
ไม่มีอาการ
1
(0.01%)
9715
(99.99%)
 
การเฝ้าระวัง
ครบ 14 วัน
ติดตามอยู่
8536
(87.86%)
1180
(12.14%)
 

 

สรุปผลการตั้งด่านหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครานา 2019

จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 1 - 25 เมษายน 2563

รวม(เข้า-ออก)
1378137
 
ไม่มีอาการ
1378137
(100.00%)
มีอาการ
0
(0.00%)
จำนวนคนเข้า
รวม  721129
 
ชาย
414781
หญิง
306348
จำนวนคนออก
รวม  657008
 
ชาย
371427
หญิง
285581
ข้อมูลยานพาหนะเข้าออก
 
รวมทั้งสิ้น  1378137
 
 
จักรยานยนต์
423425
 
รถยนต์
385954
 
รถบรรทุก
21609
 
อื่น ๆ
22220
 

 

รายงานผลการบันทึกข้อมูลจำนวนประชากรที่ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิของแต่ละอำเภอ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเด่นประจำเดือนจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

 

ประกาศ/คำสั่ง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก
คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก