พิษณุโลก | Phitsanulok

คณะผู้บริหารจังหวัด

  ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด


เรื่อง วันที่
📢 พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/25647 พ.ค. 64
📢 ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 827 เม.ย. 64
📢 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2326 เม.ย. 64
📢 ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าประกวด บ้านเมืองสุจริต ขยายเวลารับผลงาน ถึง 30 เม.ย. 6422 เม.ย. 64
📢 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด31 มี.ค. 64
ดูทั้งหมด


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก23 เม.ย. 64
การประมูลให้เช่าอาคารห้องสุขาตลาดอาหารและผลไม้สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก9 เม.ย. 64
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 77 รายการสำนักงานเทศบาลอรัญญิก30 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ดูทั้งหมด

บรรยายสรุปจังหวัดพิษณุโลก

English Version & Chinese Version