พิษณุโลก | Phitsanulok

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ พร้อมรื้อถอนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก23 เม.ย. 64
การประมูลให้เช่าอาคารห้องสุขาตลาดอาหารและผลไม้สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก9 เม.ย. 64
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 77 รายการสำนักงานเทศบาลอรัญญิก30 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)29 มี.ค. 64
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1025 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเทศบาลตำบลพันเสา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา17 มี.ค. 64
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำการงานตามแผนรายประมาณการ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมารดกโลกแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)5 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกบึงเข็กใหญ่ตอนบน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ที่ว่าการอำเภอนครไทย4 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/แปลงต้นแบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ว่าการอำเภอบางระกำ28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้าว ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิรามที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม22 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ม.15 ต.ทุ่งสาน ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาปรัง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการบริการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1296สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเกาะแก้ว ม.4 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก30 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ซ.บำรุงพงษ์ ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก30 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองคานุ่น ม.7,9 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก29 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ "พิษณุโลกแลนด์แดนเกษตร" ตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอวังทอง8 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบน้ำในพื้นที่ 7 ไร่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืชที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่แปงขนาดพื้นที่ 7 ไร่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปรับปรุงถนนสายแยก พล 117 - บ้านโคกสมอ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิรามแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานในภาคเกษตรการผลิตสินค้าและบริการ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1220 วัดโบสถ์ - นาขาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปรับปรุงถนนสายแยก พล 11 - บ้านวังประดู่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลกแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63