พิษณุโลก | Phitsanulok

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


หัวข้อ หน่วยงาน ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 25 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง/แปลงต้นแบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเพื่อเตรียมการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ว่าการอำเภอบางระกำ 28 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองพร้าว ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิรามที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 22 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ม.15 ต.ทุ่งสาน ต.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 14 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาปรัง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม 5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการบริการ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1296 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 5 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเกาะแก้ว ม.4 ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 30 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ซ.บำรุงพงษ์ ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 30 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคลองคานุ่น ม.7,9 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 29 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม9 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา จ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ "พิษณุโลกแลนด์แดนเกษตร" ตามโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคเกษตร การผลิตสินค้าและบริการที่ว่าการอำเภอวังทอง8 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบน้ำในพื้นที่ 7 ไร่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์พืชที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่แปงขนาดพื้นที่ 7 ไร่ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก31 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปรับปรุงถนนสายแยก พล 117 - บ้านโคกสมอ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิรามแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานในภาคเกษตรการผลิตสินค้าและบริการ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1220 วัดโบสถ์ - นาขาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63
ประกาศราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างยั่งยืนบนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมปรับปรุงถนนสายแยก พล 11 - บ้านวังประดู่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลกแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก23 มี.ค. 63