พิษณุโลก | Phitsanulok

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


- ข้อมูลพื้นฐาน

- การประชาสัมพันธ์

- การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน


- การบริหารงาน การดำเนินงาน


- การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


- การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


- การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


- แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ / โทรสาร 055-258-050
E-mail : plk0017.5hr@gmail.com