พิษณุโลก | Phitsanulok

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม