พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง วันที่
 ▪ 📢 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมานาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาค5 ก.พ. 67
 ▪ 📢 บรรยากาศก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคัก ทั้งการจับจ่ายซื้อของในตลาด อาหารเครื่องเซ่นไหว้ จะมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจต่างๆ ให้เคลื่อนไหว ด้านร้านน้องโบ๊เบ๊ ประตูน้ำ 2 ตกแต่งร้านด้วยชุดกี่เพ้า ชุดเจ้าสัว เสื้อยืดสีแดง รับตรุษจีน2 ก.พ. 67
 ▪ 📢 คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ติดตามการเตรียมรื้อถอนอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์2 ก.พ. 67
 ▪ 📢 ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดพิษณุโลก1 ก.พ. 67
 ▪ 📢 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นจังหวัดภาคเหนือ1 ก.พ. 67
 ▪ 📢 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ก.พ. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ติดตามการเตรียมรื้อถอนอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์31 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1 /256730 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันทหารผ่านศึก30 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม29 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 พร้อมผู้ว่าฯทั่วประเทศ ผ่านระบบ ON LINE26 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาอำนวยการดับเพลิง เหตุไฟไหม้กองขยะรีไซเคิล ที่บริษัทวงษ์พาณิชย์26 ม.ค. 67
 ▪ 📢 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อภาพถ่ายประทับใจ งานแสดงแสง เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๗25 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาการจัดสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2567 24 ม.ค. 67
 ▪ 📢 วุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม24 ม.ค. 67
 ▪ 📢 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือขับเคลื่อนการเปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ พิษณุโลก-ภูเก็ต23 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ก.ธ.จ. พิษณุโลก ชุดที่ 5 ชุดใหม่ เริ่มงานสอดส่องตามภารกิจ พร้อมร่วมมือแจ้งเบาะแสป้องกันแก้ไขการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล 23 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 67 พร้อมบรรยายสรุป เรื่อง เมืองท่องเที่ยว 3 ธรรม 4 แยก ระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง22 ม.ค. 67
 ▪ 📢 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 /256722 ม.ค. 67
 ▪ 📢 พิษณุโลก จัดกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน21 ม.ค. 67