พิษณุโลก | Phitsanulok

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล่นพื้นเมืองประจำจังหวัด

1. ประเพณีทรงน้ำพระพุทธชินราช
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวพิษณุโลกยึดถือเป็นที่พึ่งทางใจชาวพิษณุโลก จะพากันมาสรงน้ำพระพุทธชินราชเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันตรุษสงกรานต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี

2. ประเพณีย่ำกองบอกเวลา
จะใช้ตีเวลา ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ปัจจุบันนี้ยังตีกลองบอกเวลาทุกวัน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ ชาวพิษณุโลกทุกคนจะรู้สิกอบอุ่นใจเมื่อได้ยินกลองตีบอกเวลา

3. ประเพณีปักธงชัย
เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอนครไทย ในอดีตพ่อขุนบางกลางหาวใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลเพื่อขับไล่ขอมในการต่อสู้ครั้งนั้น ได้รับชัยชนะ จึงเอาผ้าคาดเอวผูกปลายไม้ปักไว้บนยอดเขาช้างล้วงเพื่อเป็นอนุสรณ์ ในชัยชนะ และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดแห่ธง การแข่งขันผู้พิชิตเขาช้างล้วง ประกวดธิดาพ่อขุนบางกลางหาว

4. ประเพณีแข่งเรือยาว
การแข่งเรือยาวเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก จะจัดงานแข่งเรือยาวประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี หลังจากนำผ้าห่มองค์พระพุทธชินราช และจะมีการประกวดขบวนเรือ การแข่งเรือยาว โดยประเพณีงานนี้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ