พิษณุโลก | Phitsanulok
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ID
รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
57นายวาทิต ปัญญาคม 16 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน
57นายทรงพล วิชัยขัทคะ 28 พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน
57นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ 4 มกราคม 2565 - 25 ตุลาคม 2565
56นายรณรงค์ นครจินดา 4 มกราคม 2565 - 5 ธันวาคม 2565
55นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา 2 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
54นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 2 พฤศจิกายน 2563 - 3 มกราคม 2565
53นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม 23 ธันวาคม 2562 - 3 มกราคม 2565
52นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน 9 ตุลาคม 2563 - 1 พฤศจิกายน 2563
51นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ 8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
50นายสุรชัย มณีประกร8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562