พิษณุโลก | Phitsanulok
ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ID
รายนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
53นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม 23 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน
52นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน 9 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
51นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ 8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
50นายสุรชัย มณีประกร8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
49นายบำรุง รื่นบรรเทิง1 ตุลาคม 2560 - 7 ตุลาคม 2561
48นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2563
47นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์10 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
46นายธัชชัย สีสุวรรณ6 มิถุนายน 2559-30 กันยายน 2560
45นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล14 มีนาคม 2559-30 กันยายน 2559
44นายนิพันธ์ บุญหลวง26 ตุลาคม 2558-13 มีนาคม 2559