พิษณุโลก | Phitsanulok
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ID
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
1พระบริรักษ์โยธี (ทองอยู่ สุวรรณบาตร์)-
2พระไชยศิรินทรภักดี2456 - 2457
3พระพิษณุโลกบุรี (สวัสดิ์ มหากายี)2457 - 2458
4พระเกษตรสงคราม2458 - 2459
5พระสวรรคโลกบุรี2459 - 2461
6พระยากัลยาวัฒนาวิศิษฐ์ (เชียร กัลยาณมิตร)2461 - 2470
7พระยาสุนทรพิพิธ (เชย มัฆวิบูลย์)2470 - 2476
8พระยาศิริชัยบุรินทร์12 มีนาคม 2476 - 1 กรกฎาคม 2476
9พระสาครบุรานุรักษ์ (เปลื้อง สุวรรณนานนท์)20 มีนาคม 2478 - 18 พฤษภาคม 2481
10พระยาสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม10 มิถุนายน 2481 - 18 มิถุนายน 2482