พิษณุโลก | Phitsanulok
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ID
รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดห้วงเวลาการดำรงตำแหน่ง
52นายรณชัย จิตรวิเศษ1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน
51นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
50นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
49นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
48นายชูชาติ กีฬาแปง1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
47นายจักริน เปลี่ยนวงษ์1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
46นายระพี ผ่องบุพกิจ1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
45นายปรีชา เรืองจันทร์8 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
44นายชัยโรจน์ มีแดง27 เมษายน 2555 - 7 ตุลาคม 2555
43นายปรีชา เรืองจันทร์16 มีนาคม 2552 - 27 เมษายน 2555