พิษณุโลก | Phitsanulok
โครงสร้างจังหวัดพิษณุโลก

ราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
1. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
3. สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
4. สนง.ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
5. สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
6. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก
7. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก
8. สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
9. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
10. สนง.เกษตรจังหวัดพิษณุโลก
11. สนง.ประมงจังหวัดพิษณุโลก
12. สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
13. สนง.สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
14. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
15. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก
16. สนง.คลังจังหวัดพิษณุโลก
17. สนง.ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
18. สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก/โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
19. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก
20. สนง.สถิติจังหวัดพิษณุโลก
21. สนง.พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
22. สนง.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
23. สนง.จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
24. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก
25. สนง.ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
26. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
27. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
28. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
29. สนง.บังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
30. สนง.คุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
31. สนง.ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
32. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
33. สนง.พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
34. สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก