พิษณุโลก | Phitsanulok

แผนที่จังหวัดพิษณุโลก

  จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 377 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ มีเนื้อที่ 10,815.8 ตารางกิโลเมตร (6,759,909 ไร่) หรือร้อยละ 6.4 ของพื้นที่ภาคเหนือ และร้อยละ 2.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ  ติดกับอำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
    และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้  ติดกับอำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอวังทรายพูน
    อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง
       จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก  ติดกับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
      อำเภอคีรีมาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย