พิษณุโลก | Phitsanulok
คณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5524 6336, 0 5525 2012 มท. 20411นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8651 มท. 20412นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8559 มท. 20413