พิษณุโลก | Phitsanulok
คณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลกนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5524 6336, 0 5525 2012 มท. 20411นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 1146นายพยนต์ อัศวพิชยนต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8023 มท. 20413นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8651 มท. 20412