พิษณุโลก | Phitsanulok
คณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลกนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5524 6336, 0 5525 2012 มท. 20411นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 1146นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8023 มท. 20413นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8651 มท. 20412