พิษณุโลก | Phitsanulok
คณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

นายภูสิต สมจิตต์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5524 6336, 0 5525 2012 มท. 20411

นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8651 มท. 20412

นายทรงพล วิชัยขัทคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 8023 มท. 20413

นายบุญเหลือ บารมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
  0 5525 1146