พิษณุโลก | Phitsanulok

ข่าวเด่นประจำจังหวัดพิษณุโลก

📢 ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เน้นย้ำผู้ว่า ฯ ทุกจังหวัด ลงรายละเอียดประสานงานใกล้ชิดกับเครือข่ายในพื้นที่


       วันนี้ (25 เม.ย. 66) เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญประจำเดือนเมษายน 2566 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(VCS) ไปยังกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยจังหวัดพิษณุโลก มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมข้อราชการสำคัญ ของผผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
       ในการนี้หน่วยงานต่างๆ ได้จัดตั้งหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่มาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังนกแอ่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการโดยตรงได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการจากหน่วยราชการของจังหวัด
       ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีผลงานดีเด่นของอำเภอวังทอง ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในหมู่บ้านอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก 1.นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่นผลงานดีเด่นด้าน การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 2.นายพรชัย ด้วงจันโท กำนันตำบลท่าหมื่นรามผลงานดีเด่นด้าน การจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 3.นายฤทัย ชุ่มฤทัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลพันชาลี ผลงานดีเด่น การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       นอกจากนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลกมอบจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่จำนวน 6 คัน มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 5 ทุน มอบทุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 16 ราย มอบพันธุ์ปลา จำนวน 5 ราย พันธุ์กล้าไม้ จำนวน 5 ราย และมอบถุงน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 ชุด
       ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวพบปะ ประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 เชิญชวนลดการเผ่าป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และเชิญชวนให้หมู่บ้านชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะ


ดูข้อมูลเพิ่มเติม...