พิษณุโลก | Phitsanulok

รวมข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่
📢 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256328 ก.ย. 63
📢 CoPs เรื่อง ภาครัฐกับการก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล25 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.ผ่านช่องทางออนไลน์ facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)14 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน31 ส.ค. 63
📢 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการ พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในต่างประเทศหรือต่างกรม26 ส.ค. 63
📢 รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 256121 ส.ค. 63
📢 “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563”20 ส.ค. 63
📢 กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ" วีดีโอ20 ส.ค. 63
📢 กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อเรื่อง "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ" เอกสาร20 ส.ค. 63
📢 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"19 ส.ค. 63
📢 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต19 ส.ค. 63
📢 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 13 ส.ค. 63
📢 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7 เดือน ก.ค. 6330 ก.ค. 63
📢 เปิดรับสมัครหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 63 - 14 ม.ค. 6429 ก.ค. 63
📢 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูงเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 21 ส.ค. 256310 ก.ค. 63
📢 สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 101 ก.ค. 63
📢 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรม👉หลักสูตร “การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้วย Excel” ด้วยเทคนิกที่ใช้ได้จริง‼️
📢 เรียนเชิญตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักนายกรัฐมนตรี
📢 อบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
📢 รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563 ไปศึกษากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยอคร์แน
📢 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่น 11 สำหรับข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐ
📢 สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก (TAG) รุ่นที่ 10 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
📢 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16
📢 อบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตร รุ่นที่ 10
📢 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
📢 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสำนักงานจังหวัด นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563
📢 เกษตรสองแคว กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งประชาสัมพันธ์ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร16 มิ.ย. 63
📢 ธุรกิจสตาร์ทอัพ ควรรู้! เราจะอยู่อย่างไรให้รอดในภาวะวิกฤติ10 มิ.ย. 63
📢 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) พื้นที่ภาคเหนือ9 มิ.ย. 63
📢 “จุรินทร์” คิกออฟเปิดตัวโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน”9 มิ.ย. 63
📢 จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน8 มิ.ย. 63