พิษณุโลก | Phitsanulok

รวมข่าวอบรม
เรื่อง วันที่
📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานครฯ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานครฯ ประจำปี พ.ศ. 25669 พ.ค. 66
📢 การสมัครเข้าร่วมโครงการออบรม "Certificate of Advanced Studies Governance and Administration (CAS PGA)"9 พ.ค. 66
📢 การศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 56 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25679 พ.ค. 66
📢 องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) จัดอบรมผ่านระบบอนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 โครงการ8 พ.ค. 66
📢 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักศุตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ (TDGA)3 พ.ค. 66
📢 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 พ.ค. 66
📢 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสถาบัน Strait Interactive (Singapore) และสถาบัน OCEG จัดทำหลักสูตรอบรม "DPO HandsOn Workshop รุนที่ 2"3 พ.ค. 66
📢 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25662 พ.ค. 66
📢 อบรมผู้ประนอม รู่นที่ 4 ปลัดกระทรวงมหาดไทย1 พ.ค. 66
📢 หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 256630 ม.ค. 65.
📢 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 527 ม.ค. 65.
📢 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 1527 ม.ค. 65.
📢 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256617 ม.ค. 65.
📢 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง28 พ.ย. 65.
📢 วิทยาลัยการตำรวจ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 23 มิถุนายน 256617 พ.ย. 65.
📢 อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและภาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1517 พ.ย. 65.
📢 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการศึกษาอมรม เตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารยุค Metaverse สำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Online)17 พ.ย. 65.
📢 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการศึกษาอมรม การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Data Analytics for Management) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (Online)17 พ.ย. 65.
📢 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดโครงการศึกษาอมรม การบริหารจัดการแบบอะไจล์ สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Agile for Management) ในวันที่ 26 มกราคม 2566 (Online)17 พ.ย. 65.
📢 โครงการ "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ" 17 พ.ย. 65.
📢 สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 431 ต.ค. 65.
📢 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสรริมสร้างความพร้อมนนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 256525 ส.ค. 65.
📢 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดอบรมหลักสูตร การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 1 ธันวาคม 256522 ส.ค. 65.
📢 สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 97 เม.ย. 65.
📢 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต28 ต.ค. 64
📢 การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน30 ธ.ค. 63
📢 การสอบ TOEFL ITP ประจำปี 256428 ธ.ค. 63
📢 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 256328 ธ.ค. 63
📢 อบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 256424 ธ.ค. 63
📢 อบรมหลักสูตร “พลิกโฉมระบบบริการภาครัฐด้วย e-Service” ศึกษาอบรมวันที่ 3 ก.พ. 6416 พ.ย. 63
📢 อบรมหลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์การดิจิทัล” ศึกษาอบรมวันที่ 27 ม.ค. 6416 พ.ย. 63
📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น11 พ.ย. 63
📢 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 256411 พ.ย. 63
📢 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติระดับกลาง รุ่นที่ 373 พ.ย. 63
📢 ทุนศึกษาภายใต้ SDGs Global Leader ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งใบสมัครให้ สดร. ภายใน 4 พ.ย.6330 ต.ค. 63
📢 การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 222 ต.ค. 63
📢 ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่22 ต.ค. 63
📢 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ ประจำปี 256421 ต.ค. 63
📢 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 1821 ต.ค. 63
📢 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง20 ต.ค. 63
📢 ขอเชิญร่วมโครงการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบภายในกับการสร้างความคุ้มค่าเพิ่ม ให้กับองค์กร20 ต.ค. 63
📢 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Innocations in Governance ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ย.63 ส่งเอกสารไปที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายในวันที่ 1 ต.ค.6325 ก.ย. 63
📢 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 1 ธ.ค.63 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค.6325 ก.ย. 63
📢 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (รุ่นที่ 10) ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 11 พ.ย. 6318 ก.ย. 63
📢 เชิญเข้าร่วมเรียนหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 7 ต.ค.63 - 24 ก.พ. 6315 ก.ย. 63
📢 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี 25633 ก.ย. 63